Polityka Prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
oraz
POLITYKA PRYWATNOŚCI
(dalej „Regulamin”)


Niniejszy dokument dotyczy serwisu truerestaurant.pl (dalej „SERWIS”) zarządzanego przez:

True Restaurant prowadzącą działalność gospodarczą jako Gastronomique sp. Z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku ul. Doki 1, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP 5833274675 oraz REGON 368863983.

Dane kontaktowe:
• telefon: 727600601
• adres e-mail: info@gastronomique.com.pl
• adres do doręczeń: ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk

(dalej „ADMINISTRATOR”)§1
Regulamin

1. Regulamin określa:
  a. zasady i warunki świadczenia przez nas za pośrednictwem SERWISU usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).;
  b. zasady i warunki zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych dotyczących Twojej aktywności na SERWISIE;
  c. zasady i warunki zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie w trakcie korzystania z SERWISU.
2. Regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających ze SERWISU. 
3. Regulamin dostępny jest na SERWISIE i może być przez Ciebie w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. §2
Wymogi techniczne

1. Możesz korzystać z SERWISU przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
2. W celu skorzystania z SERWISU musisz posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  a. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  b. dostęp do Internetu;
  c. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  d. przeglądarka internetowa;
  e. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz JavaScript.
3. Korzystając z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem SERWISU powinieneś stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
4. ADMINISTRATOR dołoży najwyższych starań, aby SERWIS był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari.
5. ADMINISTRATOR dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie SERWISU z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). §3
Serwis

1. Korzystanie przez Ciebie z SERWISU oznacza każde zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na SERWISIE lub skorzystanie z jego innych funkcjonalności. 
2. Korzystanie przez Ciebie z SERWISU powinno odbywać się w sposób:
  a. zgodny z prawem;
  b. zgodny z dobrymi obyczajami;
  c. zgodny z Regulaminem;
  d. niezakłócający jego funkcjonowania;
  e. nieuciążliwy dla innych Użytkowników i ADMINISTRATORA.
3. Na Serwisie możemy umieszczać odnośniki (linki) do treści zapewnianych przez osoby trzecie. Korzystając z treści do których odsyłają te odnośniki robisz to na własną odpowiedzialność oraz na zasadach i warunkach określonych przez osoby trzecie administrujące tymi stronami. §4
Serwer

1. W trakcie korzystania z SERWISU wszelkie Twoje zapytania do naszego serwera są zapisywane, a następnie przechowywane w jego logach.
2. W logach serwera zapisywane są następujące dane:
  a. Twój adres IP (ang. Internet Protocol);
  b. data i czas w jakim korzystałeś z SERWISU;
  c. operacje jakie wykonałeś na SERWISIE;
  d. podstawowe informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej;
  e. podstawowe informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu;
  f. podstawowe informacje o wykorzystywanym przez Ciebie systemie operacyjnym.
3. Dane zapisane w logach serwera nie mogą być przypisane konkretnej osobie tak, aby mogły posłużyć do Twojej identyfikacji.
4. Dane zapisane w logach serwera wykorzystywane są jedynie na cele związanie z zarządzaniem, ulepszaniem i rozwojem SERWISU.§5
Formularze

1. Do nawiązania kontaktu z ADMINISTRATOREM lub innymi osobami zarządzającymi SERWISEM możesz wykorzystać udostępniony na nim formularz kontaktowy lub adres e-mail.
2. W przypadku skorzystania przez Ciebie z dostępnego na SERWISIE formularza kontaktowego lub przesłania przez Ciebie korespondencji na adres e-mail udostępniany
na SERWISIE Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „RODO”).
3. ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.§6
Dane osobowe

1. ADMINISTRATOR jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO.
2. We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z ADMINISTRATOREM za wykorzystaniem wskazanych w niniejszym dokumencie danych kontaktowych. 
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w celu zidentyfikowania Ciebie jako nadawcy oraz udzielenia Ci odpowiedzi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. w celu złożenia Ci oferty lub wykonania zawartej przez Ciebie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. w celu prowadzenia statystyk związanych ze sposobem korzystania przez Ciebie i innych Użytkowników z SERWISU (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Do Twoich danych osobowych dostęp posiadają jedynie odpowiednio upoważnione podmioty takie jak:
  a. podmiot zapewniający obsługę księgową ADMINISTRATORA; 
  b. podmiot zapewniający obsługę prawną ADMINISTRATORA;
  c. podmioty świadczące usługi związane z zapewnieniem poszczególnych funkcjonalności SERWISU (hosting, chat, system mailingowy etc.);
  d. upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy ADMINISTRATORA;
5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
7. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia dalszej obsługi Twoich zapytań składanych za pośrednictwem SERWISU. 
8. Informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do:
  a. uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych;
  b. otrzymania kopii Twoich danych osobowych;
  c. żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
  d. żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  e. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
  f. wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację;
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  h. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych. 
9. Skontaktuj się z ADMINISTRATOREM, jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień związanych z Twoimi danymi osobowymi.
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy lub przesłania odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane za pośrednictwem dostępnego na SERWISIE formularza kontaktowego lub adresu e-mail udostępnianego na SERWISIE.
11. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych informujemy, że możemy odmówić zawarcia z Tobą umowy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane za pośrednictwem dostępnego na SERWISIE formularza kontaktowego lub adresu e-mail udostępnianego na SERWISIE.§7
Ciasteczka

1. Przy wejściu przez Ciebie na SERWIS z wykorzystaniem wybranej przez Ciebie przeglądarki wyświetlona zostanie informacja na temat stosowania przez ADMINISTRATORA plików typu „ciasteczka” (ang. cookies) (dalej „Ciasteczka”). Więcej informacji o Ciasteczkach uzyskasz pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
2. Ciasteczka stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez nasz serwer.
3. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich urządzeniach, które wykorzystujesz do przeglądania SERWISU i korzystania z jego funkcjonalności (komputery, tablety, smartphony lub im podobne urządzenia). 
4. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia dotyczące Ciasteczek w Twojej przeglądarce, którą wykorzystujesz do przeglądania SERWISU i korzystania z jego funkcjonalności.
5. Wyłączenie lub znaczne ograniczenie przez Ciebie obsługi Ciasteczek może spowodować utrudnienia w korzystaniu z SERWISU lub brak możliwości skorzystania z niektórych jego funkcjonalności. 
6. W zależności od ich rodzaju i funkcjonalności Ciasteczka mogą dzielić się na:
  a. Ciasteczka sesyjne, które są usuwanie po zamknięciu przeglądarki z której korzystałeś;
  b. Ciasteczka trwałe, które przechowywane są na urządzeniu, którym posługiwałeś się w trakcie przeglądania SERWISU i korzystania z jego funkcjonalności, a które to umożliwiają rozpoznanie wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. 
7. Ciasteczka zawierają informacje o:
  a. stronie internetowej, z której pochodzą;
  b. ich unikalnym numerze;
  c. ich unikalnym czasie przechowywania;
  d. ich typie. 
8. Ciasteczka służą nam do:
  a. optymalizacji korzystania przez Ciebie z SERWISU i jego poszczególnych funkcjonalności;
  b. dostosowania zawartości SERWISU do Twoich preferencji;
  c. do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących sposobów korzystania z SERWISU przez Ciebie i innych Użytkowników.
9. Zapewniając Ci możliwość korzystania z SERWISU i jego poszczególnych funkcjonalności możemy stosować następujące rodzaje Ciasteczek:
  a. Ciasteczka „niezbędne” do korzystania z serwisu (np.: uwierzytelniające pliki);
  b. Ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć);
  c. Ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania z SERWISU);
  d. Ciasteczka „analityczne” (np.: zbierające informacje o źródle ruchu internetowego, wykorzystywanych przez Użytkowników urządzeniach, ich rozdzielczości i systemach operacyjnych);
  e. Ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie Twoich ustawień w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki etc.);
  f. Ciasteczka „podmiotów trzecich” (np.: odpowiedzialne za funkcjonalności SERWISU zapewniane przez zewnętrznych dostawców usług i oprogramowania);
  g. Ciasteczka „od reklam” (np.: odpowiedzialne za dostarczanie Ci treści dostosowanych do Twoich preferencji i zainteresowań);
10. Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie Ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
11. Aby zrezygnować z korzystania z Ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Edge, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.§8
Reklama

1. W ramach SERWISU możemy stosować narzędzia służące do śledzenia i analizowania Twoich działań na nim takie jak:
  a. Google Analytics;
  b. Facebook Pixel.
2. Zbierane za pomocą narzędzi dane nie mogą posłużyć do ustalenia Twojej tożsamości i ograniczone są do:
  a. Twojej przybliżonej lokalizacji;
  b. typu użytkowanego przez Ciebie urządzenia oraz jego systemu operacyjnego;
  c. rodzaju wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej;
  d. Twojej płci;
  e. Twojego przedziału wiekowego;
  f. Twoich zainteresowań;
  g. długości czasu spędzonego przez Ciebie na SERWISIE;
  h. rodzaju działań podjętych przez Ciebie na SERWISIE.§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na SERWISIE.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na SERWISIE. 
3. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub poczynionych w nim zmian to powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z SERWISU.